Πάντα κοντά σας

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικα Δεοντολογίας

Δικαιολογητικά Αιτήματος Ρύθμισης Οφειλών για Φυσικά Πρόσωπα
Τυποποιημένο Έντυπο υποβολής Οικονομικής πληροφόρησης για επιχειρήσεις
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης

Έντυπο Υποβολής Ένστασης
Τ.Ο.Κ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) τον Αύγουστο του 2014, µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά  ιδρύµατα  την 31η Δεκεμβρίου 2014 (ΦΕΚ,τ.Β,2289/27.8.2014).

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της  αναγκαίας πληροφορήσεως μεταξύ Δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος, έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου είναι πρόθυμη να συμβάλει στη διευκόλυνση των Δανειοληπτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενημερώνοντάς τους εγκαίρως και με σαφήνεια, αναφορικά με τους εναλλακτικούς τρόπους διευθετήσεως των οφειλών τους, εντός των ορίων των πραγματικών δυνατοτήτων τους.