Πάντα κοντά σας

Συνεταιριστική Μερίδα

Η συνεταιριστική μερίδα της Τράπεζας, αποτελεί σταθερή αξία και επένδυση, καθώς μέχρι σήμερα έχει προσφέρει στους συνεταίρους αποδόσεις με τη μορφή μερίσματος αλλά και με την αναπροσαρμογή της αξίας της.

Σύμφωνα με τον Ν.4261/2014 άρθρο 167, κάθε συνεταίρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, έχει όμως το δικαίωμα να αποκτήσει και απεριόριστο αριθμό προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων.
Επίσης επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η έκδοση προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο, το οποίο συνίσταται σε δικαίωμα απόληψης μερίσματος πολλαπλάσιου εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή συνεταιριστική μερίδα.

Η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχεται σήμερα σε €13,13 και ίδια είναι και η τιμή διάθεσης της. Κάθε εγγραφόμενος συνεταίρος, εκτός της αξίας των μερίδων, καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται για τα φυσικά πρόσωπα στο 10% της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής μερίδας, για δε τα νομικά πρόσωπα στο 20% .

Μπορείτε και εσείς σήμερα να συμμετέχετε ως μέλος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρού, συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής που θα βρείτε παρακάτω και προσκομίζοντάς την στο πλησιέστερο Κατάστημά μας.


Αίτηση Εγγραφής