Πάντα κοντά σας

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο της Tράπεζας, παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, όπως αυτό απεικονίζεται και στους δημοσιευμένους ισολογισμούς.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Εβρου, όπως και όλες οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, είναι εταιρίες ανοικτού κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι γίνονται αυξήσεις ή μειώσεις στο κεφάλαιο της σε καθημερινή βάση.

Η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από 16/2/2011 έως 16/4/2011, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η οποία στέφθηκε με επιτυχία, καθώς υπήρξε μαζική συμμετοχή παλαιών και νέων μετόχων.
Η Τράπεζα προέβη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό τα κεφάλαια της αύξησης να διατεθούν :

• Για την βελτίωση της ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας.
• Για την βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και την προετοιμασία για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
• Για την Ανακατασκευή - Διαρρύθμιση του Ιδιόκτητου κτιρίου μας επί της συμβολής των οδών Φιλιππουπόλεως και Λ. Δημοκρατίας.
.